Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij De Onliner, gevestigd te Appelscha, diensten en producten levert, zoals onder meer omschreven in artikel 4.1, ten behoeve van Afnemer.

Artikel 1 – Toepasselijkheid en begrippen

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer c.q. bezoeker van de Website Toekomstige klanten/afnemers worden geacht de algemene voorwaarden voorafgaand aan het accorderen van de opdracht te hebben doorgelezen. Door de opdracht te bevestigen (akkoord geven) verklaart de afnemer/klant de algemene voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. De algemene voorwaarden zijn op alle afnemers/klanten van De Onliner van toepassing. Deze algemene voorwaarden en de huisregels zijn na te lezen op www.deonliner.nl. De Onliner is gerechtigd deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging zal tijdig aan de afnemers/klanten van De Onliner worden gecommuniceerd. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat een afnemer/klant zijn/haar abonnement of lopende opdracht gedurende de initiële looptijd als bedoeld in Artikel 3 lid 1, mits niet op onredelijke gronden, wil beëindigen dan dient hij/zij in overleg te treden met De Onliner.

Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Uitingen van Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Diensten. De Overeenkomst komt tot stand indien de Leverancier dit bevestigt. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail, telefoon of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën, zoals WhatsApp) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk plaatsvinden. Bevestiging van de Leverancier wordt eveneens geacht te hebben plaatsgevonden indien Afnemer toegang tot diensten van Leverancier krijgt via de Website.

Artikel 3: Voorwerp van de Overeenkomst

3.1 Indien Afnemer Huisstijlontwikkeling afneemt, kan Leverancier opdracht worden verstrekt, welke opdracht Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende diensten uit te voeren inclusief 1 correctieronde (indien anders afgesproken), welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:
a) Het (eventueel in aanvulling op het Websitepakket) ontwikkelen van de externe visuele presentatie van een bedrijf door middel van o.a. eigen briefpapier, logo, vervolgpapier, enveloppen, visitekaartje(s) en/of website(s).
b) Het ontwerpen van de verzochte externe visuele presentatie middels het door Afnemer ingevulde aanleverdocument;
c) Het presenteren van een logo’s en/of Huisstijl aan Afnemer op basis van wensen zoals aangegeven, waar een correctieronde bij in zit.
d) Het digitaal beschikbaar stellen van de Huisstijl en/of het logo in het tussen partijen overeengekomen bestandsformaat. Indien er geen bestandsformaat is overeengekomen, zal Leverancier naar eigen inzicht bepalen in welk bestandsformaat de Huisstijl en/of het logo door Leverancier wordt aangeleverd.

3.2 Indien Afnemer een Websitepakket afneemt, kan Leverancier opdracht worden versterkt, welke opdracht Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende diensten uit te voeren inclusief 1 correctieronde (indien anders afgesproken), welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:
a) Het opmaken en ontwikkelen van een website in een aangeleverde of indien gewenst door Leverancier te ontwikkelen huisstijl;
b) Het bouwen van de website, menu’s en alle overeengekomen pagina’s op een testdomein en vullen van deze pagina’s met door Afnemer middels het aanleverdocument aangeleverde teksten en afbeeldingen;
c) Het beschikbaar stellen van het CMS-beheersysteem;
d) Het plaatsen van het Webdesign op een previewlocatie in afwachting van goedkeuring van Afnemer;
e) Het beschikbaar stellen van het Webdesign na goedkeuring van Afnemer.

3.3 Bij afname van een Websitepakket neemt Afnemer tevens een Abonnement af (indien anders overeengekomen), waarbij Leverancier in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende servicediensten uitvoert:
a) Periodieke technische updates;
b) Dagelijkse website backup, inclusief de Programmatuur en informatie die zich daarop bevindt;
c) Het leveren van gebruikersondersteuning;
d) Toegang tot een Nederlandstalige handleiding van het CMSbeheersysteem;
e) Onbeperkte toegang tot het CMSbeheersysteem;
f) Meerdere gebruikers in CMS mogelijk;
g) Onbeperkt pagina’s aanmaken;
h) Onbeperkt content wijzigen.
i) Het beschikbaar (laten) stellen en houden van een CMSBeheersysteem waarmee Afnemer de (grafische- en tekstuele) gegevens voor de Website, data en Programmatuur kan plaatsen op haar Website;
j) Het verzorgen van naar redelijkheid en volgens stand der techniek geldende maatstaven voldoende maatregelen voor beveiliging van een website tegen virussen, trojan horses etc. alsook tegen andersoortig gebruik van onbevoegden.

Artikel 4: Prijzen en betaling door Afnemer

4.1 Afnemer betaalt voor de bestelde Diensten en/of Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Voor zover niet in de Overeenkomst vastgelegd geldt het bij Leverancier gebruikelijke uurtarief van € 75,- excl. BTW per uur. Betaling vindt plaats op de in het bestelformulier, de offerte, de factuur of elders op de Website door Leverancier aangegeven wijze.

4.2 Zodra Afnemer akkoord gaat met de offerte, is hij gebonden aan de overeenkomst en tot betaling van het volledig geoffreerde bedrag verschuldigd. Dit dient afnemer te bevestigen door akkoord te geven op de door leverancier gestuurde offerte, dan wel het schriftelijk of per e-mail of per whatsapp akkoord geven.

4.3 Wanneer Afnemer gedurende de overeenkomst de opdracht annuleert is afnemer verplicht het gehele geoffreerde bedrag te voldoen ongeacht de uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten.

4.4 Leverancier is gerechtigd te wachten met uitvoering van zijn werkzaamheden, waaronder levering van de domeinnaam, reserveren van een hostingomgeving, en de (overige) werkzaamheden behorend bij de levering van Diensten en/of Producten, totdat met Leverancier overeengekomen aanbetaling is ontvangen, zonder opgaaf van reden. Zolang de aanbetaling uitblijft is Leverancier niet gebonden zich aan de gemaakte afspraken te houden.

4.5 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4.6 Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 3.2 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.

4.7 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Afnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties.

4.8 In de vaste vergoeding voor Website ontwikkeling is niet een vergoeding inbegrepen voor de werkzaamheden als genoemd in artikel 3.2, welke werkzaamheden betrekking hebben op service en technisch onderhoud van het afgenomen Websitepakket. Deze diensten worden middels een service Abonnement separaat in rekening gebracht tegen de door Leverancier gecommuniceerde tarieven. De kosten voor het Abonnement zullen jaarlijks eenmalig in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.9 Prijzen zijn exclusief 21% BTW, administratiekosten en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturen dienen binnen een periode van 14 dagen betaald te zijn. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

4.10 Bezwaren over facturen dienen binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum schriftelijk (hieronder valt ook e-mail) (met duidelijke onderbouwing en factuurgegevens) bij Leverancier te worden ingediend.

4.11 Indien Afnemer veertien dagen na aanmaning zijdens Leverancier nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten en/of Diensten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier beëindigd. Domeinnamen van Afnemer kunnen worden opgeheven en in sommige gevallen overgedragen op naam van Leverancier, zulks ter bepaling door Leverancier. Na betaling van de vorderingen en incassokosten kan Leverancier de domeinnamen weer op naam van Afnemer registreren mits deze niet door derden is geregistreerd. Eventuele overname-, en quarantaine kosten komen voor rekening van Afnemer. Leverancier kan de, in het kader van de overeenkomst, ontvangen of gegenereerde Producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen- )resultaten van de Dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Afnemer alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.

4.12 Indien na automatische incasso betaling niet incasseerbaar blijkt te zijn, heeft Leverancier het recht administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer Afnemer ten onrechte haar incasso storneert heeft Leverancier het recht administratiekosten in rekening te brengen. In beginsel bedragen deze administratiekosten € 25,-. Leverancier heeft het recht de hoogte van deze administratiekosten aan te passen.

4.13 Indien Afnemer een verlenging van de Dienstverlening is overeengekomen met Leverancier betaalt Afnemer de overeengekomen prijs voor het opeenvolgend jaar steeds jaarlijks in dezelfde maand als die waarin de oorspronkelijke overeenkomst is gesloten. 4.14 Indien Afnemer de Overeenkomst met Leverancier beëindigt en recht op restitutie mocht bestaan, dan wordt Afnemer gecrediteerd voor de gefactureerde en betaalde jaartermijn en worden de wel genoten maanden dienstverlening tegen de alsdan geldende maandtarieven in rekening gebracht.

4.15 Zolang Afnemer in betalingsverzuim is, heeft Leverancier het recht om een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de website van Afnemer. De inkomsten van deze advertenties vloeien naar Leverancier. Wanneer Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij weer gebruikmaken van zijn domeinnaam. De redirect of commerciële advertenties word(t)(en) in dat geval verwijderd.

4.16 Indien Afnemer een automatische incasso storneert, heeft Leverancier het recht om een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de website van Afnemer. De inkomsten van deze advertenties vloeien naar Leverancier. Wanneer Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij weer gebruikmaken van zijn domeinnaam. De redirect of commerciële advertenties word(t)(en) in dat geval verwijderd.

4.17 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal nogmaals een herinnering worden verzonden inclusief administratiekosten van € 60,- excl. btw. Daarna kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimumbedrag van € 40,-.

4.18 Indien Leverancier, De Onliner, achteraf meewerkend is aan betalingsafspraken (afwijkend van betaaltermijn van 14 dagen) in meerdere termijnen op verzoek van afnemers dienen de betalingen op deze vooraf opgestelde data te zijn voldaan. Indien betaling uitblijft ook na herinnering en opnieuw afgestemde data, zal een factuur volgen met administratiekosten van € 60,- excl. btw. Indien na de herinneringen een laatste aanmaning wordt verstuurd, zullen daar administratiekosten van € 40,- aan verbonden zijn. Indien de factuur niet wordt zal de case wordt overgedragen aan het incassobureau.

 

Artikel 5 – Opzegging en beëindiging

Indien de afnemer/klant het abonnement bij De Onliner wenst te beëindigen, dan dient dit uiterlijk één maand voor het einde van de initiële looptijd van de overeenkomst, per e-mail dan wel schriftelijk, aan de administratie van De Onliner kenbaar gemaakt te worden. Opzegging van een abonnement nadat het abonnement stilzwijgend is verlengd, dient per email dan wel schriftelijk aan de administratie van De Onliner te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In geval van overlijden eindigt het abonnement van rechtswege.

Artikel 6: Levering en eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door of via Leverancier of derden geleverde software (waaronder begrepen de CMS (software), de broncode, en/of de front-end code) – met uitzondering van domeinnamen, content en door afnemer aangeleverde teksten en afbeeldingen – blijven eigendom van Leverancier. Afnemer verkrijgt enkel een gebruiksrecht op de desbetreffende Intellectuele Eigendomsrechten.

6.2 Indien de levering van de in artikel 6.1 genoemde Producten plaatsvindt middels een fysieke drager, wordt Afnemer na betaling eigenaar van de fysieke drager (USB-stick, cd, DVD, etc.).

6.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.4 Alle door Leverancier aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Leverancier is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Leverancier niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Leverancier. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

Artikel 7: Acceptatie

7.1 Onverwijld nadat Leverancier Producten, zoals een Huisstijl, Logo, en/of Websitepakket aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld, zal Afnemer deze inspecteren.

7.2 Eventuele klachten met betrekking tot gebreken of fouten in de geleverde Producten zullen door Afnemer binnen 3 (drie) dagen na aflevering (of in het geval Leverancier voor installatie c.q. implementatie heeft zorg gedragen binnen 8 (acht) dagen na de installatie) schriftelijk aan Leverancier worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Van een Gebrek of fout in geleverde Producten is alleen sprake indien deze ten overstaan van Leverancier kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat deze Producten niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.

7.3 Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen gebrek of fout gemeld dan geldt het geleverde als geaccepteerd door Afnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 17 (Garanties). Na acceptatie van de Producten is Afnemer de volledig overeengekomen vergoedingen (Abonnement, eventuele additionele dienstverlening) verschuldigd. 8.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Leverancier is Leverancier niet verplicht retourzendingen van Afnemer te accepteren

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van De Onliner is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze algemene voorwaarden en overeenkomsten van De Onliner voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Het is de afnemer niet toegestaan de dienst te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet. Hier vallen onder meer, maar niet uitsluitend de volgende gevallen:
– Het ongevraagd, of overmatig sturen van e-mails
– Het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken
– Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen via een account op onze servers
– Het bewust, of onbewust overbelasten van de server
– Het wederrechtelijk binnendringen in andere computers en/of computersystemen op het internet.

Chat openen
Welkom bij De Onliner, mijn naam is Suzan! Kan ik je helpen of heb je een vraag? Stuur gerust een bericht.